Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia i śmierć. Obowiązuje w kraju i za granicą, w pełnym (24h/dobę) lub ograniczonym (w godzinach pracy) czasie ochrony.  Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia m.in.o:

- całkowitą i częściową niezdolność do pracy i nauki

- koszty leczenia - szpitalne i ambulatoryjne

- pobyt w szpitalu

- operację plastyczną

- pomoc finansową

- ochronę bagażu podróżnego